Natur & Miljø 2014

Den røde tråd i Natur & Miljø 2014 er, at diskutere forvaltningens rolle som varetager af de mange hensyn, der ligger bag den gældende lovgivnings mål om at bevare og beskytte naturen og miljøet i Danmark. Forvaltningen skal samtidigt sikre en balance – og helst også synergi – imellem hensynene til naturen og miljøet og de interesser og aktiviteter, der i øvrigt påvirker naturen og miljøet.

Odense Congress Center danner i år rammen om Natur og Miljø 2014 d. 20. & 21. maj 2014, når konferencen samler alle de faglige kræfter, der beskæftiger sig med forvaltning af Danmarks natur og miljø; miljø og natur-forvaltere fra kommuner, regioner og statslige styrelser – samt de organisationer, foreninger, virksomheder og forskere, der interesserer sig for udvikling af den danske natur og vores miljø. Læs mere om Odense Congress Center eller den røde tråd.

Du kan nemt tilmelde dig konferencen via dette link

Den røde tråd, “Natur og miljøforvaltning – for borgere og erhverv?” bliver diskuteret i den indledende plenumkonference for alle deltagere og vil indgå på forskellig vis i de faglige spor på konferencen. Konferencen foregår over 2 dage som sidste år. 9 hovedtemaer eller spor er igen i år delt op i selvstændige sessioner, som man frit kan vælge i mellem. Hver session vil typisk indeholde 2-3 oplæg plus efterfølgende debat. I flere af sporene gennemføres en ekskursion som en del af sporet.

Du kan se grundstrukturen i sporene i boksen nedenstående, eller gå til det fulde program

 

GRUNDVAND

Grundvandet er vand, der findes i jorden. I Danmark benytter vi grundvandet til drikkevand. Vand i naturen er aldrig i ro og bevæger sig i et uendeligt kredsløb, hvor der blandt andet sker grundvandsdannelse. Grundvandsbeskyttelse i indsatsplanlægningen er et fælles projekt for alle.

VANDLØB

Vi har mange tusinder kilometer vandløb, der er omfattet af forskellig lovgivning. Efter mange års snak om vandmiljø og EU’s vandrammedirektiv kunne man fristes til tro, at der er tale om direktiver og regler for EU-direktiver og reglernes skyld. Men sådan er det jo ikke. Kom og hør hvorfor…

JORDFORURENING

Vi skal jordforureningen til livs og Regionerne har ansvaret for den bekæmpende indsats. Formålet er at sikre menneskers sundhed og sikre alle rent drikkevand nu og fremover.

AFFALD & RESSOURCER

Regeringens ressourcestrategi for affaldshåndtering er ambitiøs ift. nye målsætninger for genanvendelse. Samtidig har den et fortsat stort fokus på grøn omstilling. Kommunerne udfordres derfor på stigende krav og forventninger til genanvendelse af vores ressourcer og bortskaffelse af vores affald. Efter mange år med et tæt samspil mellem det offentlige og de private, har affaldsområdet derfor gode odds i forhold til grøn omstilling. Men vi kan altid blive bedre, og det vil vi give inspiration til ved input fra og dialog med kommuner og virksomheder, som har gjort sig gode erfaringer og som er i gang med nye spændende tiltag.

SPILDEVAND

Spildevandsplanlægning er med selskabsgørelsen af forsyningsselskaberne og overførsel af myndighedskompetencen, vedtagelse af Vandplaner, Klimatilpasningsplaner og muligheden for ændret finansiering af indsatsen, blevet udfordret på flere punkter.

RÅSTOFFER

Ler til mursten og tagsten. Kalkmørtel til puds. Kalk og kvartssand i vinduesglas. Kalk i plastiktagrender og -tag. Ler, sten og grus i mineraluld. Sandsten og grus til belægninger. Og mange flere råstoffer kunne nævnes. Som vi har brug for nu og i fremtiden.

NATUR – friluftsliv

Benyttelse contra beskyttelse.Vi vil udfordre overskriften og vil forsøge at finde en vej, hvor kommunernes og statens forvaltning af Danmarks naturværdier, det fælles ansvar for borgernes sundhed og mulighed for at have et aktivt friluftsliv, kan sameksistere. Udgangspunktet er, at verden ikke er sort-hvid, og at der ikke gælder et enten-eller men et både-og.

LANDBRUG

Emissionsbaseret regulering af landbrug er en af Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger – sød musik vil nogen mene, mens andre kan se store udfordringer. Landbrug i EU vil blive debatteret. Der vil også blive behandlet emner om landbruget og planlægningen, en workshop om tilsynsbekendtgørelsen med input fra miljøstyrelsen og en kommune, som har gjort deres erfaringer med blandt andet offentliggørelse af tilsynsrapporter. Til sidst men ikke mindst vil naturpleje i landbruget som driftsgren og en integreret del af produktionen blive belyst.

VIRKSOMHEDER

KL og Dansk Industri efterlyste i 2012 bedre rammer for udbud og samarbejdet om at løse de offentlige opgaver bedst og billigst. Og kommunerne efterlyser mere fleksible regler, der giver plads til dialog og forhandling med potentielle leverandører – kort sagt udvikling og styrkelse af samarbejdet mellem kommuner og private virksomheder. Vi berører flere relevante temaer i relation til ovenstående.

Målet med Natur og Miljø 2014 er at sætte fokus på faglig diskussion på tværs af myndighedsniveauer og øvrige interessenter. En diskussion om, hvorledes man opnår det bedste for naturen og miljøet samtidig med, at man tager hensyn til lovgivningen og til de mange interesser fra virksomheder, landbrug, og kultur-og fritidsliv.
Søren Gais Kjeldsen, Formand for KTC
Konferencen samler alle de faglige kræfter, der beskæftiger sig med forvaltning af Danmark natur og miljø.
Vi lægger stor vægt på, at der bliver tid til at udveksle erfaringer, til at få indblik i ny faglig viden og ikke mindst på kombinationen af viden og erfarings udfoldelse i ekskursioner og i workshops.
Hans Peter Birk Hansen, Formand for EnviNa

Samarbejdspartnere